Algemene Voorwaarden

Conditions générales de vente

ALGEMENE   VOORWAARDEN   VOOR   HET   GEBRUIK   VAN   DE   PHOTOBOOK UITGEVER EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De elektronische handelswebsite www.photobook.be is een website voor de verkoop van fotoproducten  die  eigendom  is  van  bvba  HEMERA  PHOTO,  met  maatschappelijke  zetel  in de  Horzelstraat      100,      1180      Brussel      (Ukkel),      België,      met      ondernemingsnummer:

BE  0829.238.449,    telefoonnr.    +3222650900,    fax    +3227919196, email: support@tictacphoto.com      

(hierna    de    “vergunnings- leverancier genoemd”).

 

1. aanbod.

 

De  internetgebruiker  die  op  deze  website  een  product  wenst  te  kopen  wordt  in  deze algemene voorwaarden de "gebruiker" genoemd.

 

Elke   bestelling   van   een   product   dat   op   de   website   www.photobook.be   te   koop   wordt aangeboden  veronderstelt  de  voorafgaande  raadpleging  en  uitdrukkelijke  aanvaarding  door  de gebruiker van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De prijsweergave bij elk product is inclusief belastingen.

Aangezien het om een verkoop op afstand gaat tussen de partijen, is de schriftelijke handtekening van de gebruiker voor aanvaarding niet vereist.

 

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen die ontstaan als   gevolg    van   de   onlineverkoop   van   de   producten   die   worden   voorgesteld   op   de website www.photobook.be, eigendom van de firma HEMERA PHOTO bvba.

 

De gebruiker aanvaardt onderhavige algemene voorwaarden door een kruis aan te klikken of het vakje aan te vinken naast de zin "Ik verklaar de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard".

 

De gebruiker heeft de mogelijkheid gehad om onderhavige algemene voorwaarden te bewaren en af te drukken.

De consument beschikt niet over het recht om af te zien van de aankoop.2. Vorming van het contract.

 

2.1 Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, vormt er zich tussen u (de gebruiker) en Hemera Photo SPRL, met zetel te Horzelstraat, 1180 Brussel, België, BTW BE 0829.238.449 Rijksregister voor Rechtspersonen Brussel, (de ”vergunningsleverancier), een overeenkomst van gebruiksvergunning (“het vergunningscontract) m.b.t. de software-uitgever PhotoBook (de “uitgever"). De uitgever maakt het mogelijk om afgewerkte producten aan te kopen. Hij omvat, desgevallend, alle ontwikkelingen en verbeteringen die er door de vergunningsleverancier aangebracht worden. Deze algemene voorwaarden hebben de overhand op alle andere overeenkomsten.

 

2.2 Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, vormt er zich eveneens tussen de gebruiker en de vergunningsleverancier, een verkoopcontract, voor zover de gebruiker een vaste bestelling maakt en dat hij bij voorbaat een betaling van de producten uitvoert.

 

2.3 Huidige algemene voorwaarden en de eruit vloeiende contracten zullen door de vergunningsleverancier gearchiveerd worden voor een periode van twee jaren.

 

3. Gebruiksrecht van de uitgever

 

3.1 De vergunningsleverancier verleent een niet-exclusief gebruiksrecht van de uitgever, zonder enig onder-vergunningsrecht, binnen de volgende grenzen:

- De uitgever mag slechts gebruikt worden om het printen, in de wettelijke grenzen, van de door de

gebruiker toegestuurde numerieke foto's toe te laten.

- De uitgever mag in geen enkel geval voor de zending van bestanden gebruikt worden die virussen of corrupte bestanden zouden bevatten, noch voor het verzenden van elke software die, om het even


welke andere vorm, een systeem van derden zou aanvallen of andere schade aan zijn functionering zou kunnen brengen, waaronder deze van de vergunningsleverancier.

- De uitgever mag niet gebruikt worden om het systeem van derden proberen te bereiken, anders dan

door de toegang tot deze systemen voorzien door de doelgerichtheden van de uitgever.

- De uitgever mag in geen geval technisch uitgebreid, beperkt, aan "reverse engineering" onderworpen worden, of op om het even welke andere wijze dan wettelijk gewijzigd worden.

- De uitgever mag niet voor beelden in tegenstrijdigheid met de wet, met inbegrip van intellectuele eigendom of even welk andere rechten van derden, de openbare orde of de goede zeden gebruikt

worden. Dit is bijzonder van toepassing voor pornografie, kinderpornografie en beelden die door het auteursrecht of door om het even welk ander intellectueel eigendomsrecht worden beschermd.

 

3.2 De vergunningsleverancier behoudt zich het recht om de overeenstemming van het gebruik van de beelden met de wet, deze algemene gebruiksvoorwaarden en de rechten van derden te controleren. Hij behoudt zich het recht om beelden te weigeren als hij van mening is dat deze hiervoor gezegde conformiteit niet naleven.

 

3.3 De vergunningsleverancier behoudt zich het recht om de toegang en het gebruik van de uitgever tijdelijk te schorsen om onderhoudsredenen, zonder dat zijn verantwoordelijkheid weerhouden kan worden noch dat een vergoedingsrecht ten voordele van de gebruiker zou ontstaan.

 

4. Persoonlijke levensfeer - Vertrouwelijkheidverklaring

 

4.1 Het beheer van de persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De vergunningsleverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en registreert deze in een database die zij beheert.

De gebruiker beschikt te allen tijde over een inzage- en verbeteringsrecht van deze gegevens, evenals over een verzetsrecht tegen hun verwerking.

 

4.2 De persoonsgegevens, zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

- Krediet en facturering van de producten en diensten van de vergunningsleverancier.

- Conclusie van het verkoopscontract en informatieverstrekking betreffende het verloop van de eruit vloeiende bestelling.

- Informatie over de producten en diensten van de vergunningsleverancier alsmede over de producten en  diensten  van  partners  die  op  basis  van  persoonlijke  voorkeuren  van  de  gebruiker  worden

geselecteerd. Als de gebruiker niet wenst deze soort informatie te ontvangen, kan hij contact met onze klantendienst opnemen.

- Levering van gegevens aan derden op basis van de wettelijke verplichtingen.

 

4.3 Deze gegevens (onder andere het gebruikte e-mail adres) worden voor het opstellen van gebruiksstatistieken, voornamelijk voor de veiligheid van de uitgever en van ons systeem, behandeld.

 

4.4  De  uitgever  maakt  gebruik  van  Cookies,  die  op  de  computer  van  de  gebruiker  worden geïnstalleerd. Cookies zijn noodzakelijk in het bestellingproces om de informatie over de gebruiker terug te vinden. Deze informatie (waaronder de configuratie van de computer en de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker) vergemakkelijken het latere gebruik van de uitgever. Ze bevat noch naam noch adres noch andere persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld de verstrekte gegevens van kredietkaarten. De gebruiker mag zijn computer configureren opdat hij geen Cookies zou aanvaarden. In dit geval is het mogelijk dat hij geen gebruik kan maken van alle functies van de uitgever en dat hij geen toegang verkrijgt tot bepaalde delen van de uitgever.

3.5 Wegens technische en operationele redenen, kan het noodzakelijk zijn dat de persoonsgegevens worden ingediend bij vennootschappen, in verband met de vergunningsleverancier of zijn servers, die in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie gelegen zijn, waar de regelgeving van kracht inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verschilt met die van kracht binnen de Europese Unie. De vergunningsleverancier


zal alle vereiste maatregelen treffen opdat de persoonsgegevens van de gebruiker niettemin zo goed mogelijk worden beschermd.

 

4.6 Deze vertrouwelijkheidverklaring, zoals voorzien in huidig artikel 3, kan te allen tijde gewijzigd worden. In geval de gebruiker niet akkoord gaat met de gevoerde wijzigingen, zal hij zijn weigering moeten meedelen aan de vergunningsleverancier binnen de acht dagen van het publiceren van de wijzigingen op Internet. In dit geval, zal de vroegere vertrouwelijkheidverklaring van kracht blijven.

 

4.7 Indien de gebruiker vragen heeft over deze verklaring of over het privacybeleid van de licentieleverancier, kan hij de klantendienst van de licentieleverancier contacteren via het contactformulier.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 Alle teksten, grafische vormen, beelden, scripts, illustraties, software, logo's, tekens, modellen, commerciële namen of aanwijzingen van kenmerken (de “creaties), die op websites van Hemera Photo SPRL voorkomen of die het onderwerp maken van het vergunningscontract, evenals het geheel der rechten die met de creaties gepaard gaan (merkenrechten, rechten op statutaire en commerciële benamingen, rechten op tekeningen, octrooirechten, auteursrechten, sui generis rechten op databases, rechten  op  know-how  en  alle  anderen  intellectuele  eigendomsrechten,  al  dan  niet  geregistreerd, alsmede alle aanvragen tot het verkrijgen van één van de hiervoor vermelde rechten, en alle andere rechten die ten doel hebben een gelijkaardige bescherming of een gelijkaardig effect te leveren als de hiervoor vermelde rechten, in even welke plaats ter wereld (de intellectuele eigendomsrechten”)), zijn het eigendom van de vergunningsleverancier of, desgevallend, zijn in vergunning gegeven aan de vergunningsleverancier, die titularis ervan zal blijven. Elke kopie, aanpassing, vertaling, wijziging van de inhoud of stelling ter beschikking van derden is verboden, buiten de wettelijke gevallen . De gebruiker verbindt er zich toe om de intellectuele eigendomsrechten van de vergunningsleverancier, rechtstreeks of onrechtstreeks of door bemiddeling van derden met wie de gebruiker verbonden is, niet aan te tasten en om alle nodige maatregelen te treffen voor de bescherming van deze rechten. In het bijzonder, zal de gebruiker alle vermeldingen van rechten i.v.m. de uitgever of de producten en diensten van de vergunningsleverancier in goede staat van onderhoud behouden.

 

5.2 Als de vergunningsleverancier oordeelt dat de uitgever de rechten van derden aantast, zal hij bij keus, 1) ervoor zorgen dat de gebruiker verder gebruik van de uitgever kan blijven maken, 2) een gelijksoortige uitgever stellen (het oordeel op de gelijkenis wordt aan de vergunningsleverancier overgelaten) of 3) niet meer het recht tot het gebruik van de uitgever verlenen en/of het gebruik ervan technisch  blokkeren.  Dvergunningsleverancier  draagt  geen  enkele  verantwoordelijkheiin  dit verband tegenover de gebruiker.

 

5.3 De vergunningsleverancier mag de uitgever beveiligen of beschermen op om het even welke technische wijze. De gebruiker verbindt zich ertoe deze bescherming noch te ontwijken noch af te schaffen.

 

5.4 Elke door de gebruiker gedane bijdrage onder de vorm van beelden, fotos enz. wordt als zijnde

zijn exclusief eigendom aangenomen.

 

5.5 Voor zover de hiervoor vermelde bijdrage, volkomen of gedeeltelijk, geen eigendom is van de gebruiker, garandeert hij, of desgevallend maakt hij zich sterk tot het verkrijgen ervan, alle nodige toelatingen te hebben ontvangen om van deze bijdrage gebruik te maken in het kader van de uitvoering van het verkoopscontract.


6. Wettelijke garantie

 

DE VERGUNNINGSLEVERANCIER

 

6.1 De vergunningsleverancier levert de uitgever in de stand waar hij zich bevindt, met inbegrip van eventuele tekortkomingen en/of gebreken.

 

6.2 De vergunningsleverancier waarborgt dat de uitgever, zoals gespecificeerd in het elektronische handboek en, in overeenstemming met artikel 2, volgens een beperkt gebruik, namelijk de indruk van numerieke fotos, werkt.

 

6.3  De  vergunningsleverancier  biedt  geen  enkelwaarborg  en  zal  niet  verantwoordelijkunnen gesteld worden voor de vergunning op de uitgever (met inbegrip van de economische veroudering of de ontoereikendheid van de vergunning ten opzichte van de noden en verwachtingen van de gebruiker) en  de  producten  die  ervan  afkomstizijn,  behalve  deze  uitdrukkelijvermeld  in  onderhavige algemene voorwaarden.

 

6.4 Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, moet de vergunningsleverancier de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de gebruiker zijn bestelling heeft toegezonden. Indien de vergunningsleverancier de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de gebruiker het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de vergunningsleverancier te ontbinden, mits op dat ogenblik de vergunningsleverancier het bestelde goed nog niet heeft verzonden, onverminderd het recht van de gebruiker om een schadevergoeding te krijgen, zo daartoe aanleiding bestaat. Uit hoofde van deze ontbinding kunnen van de gebruiker geen vergoedingen of onkosten worden geëist. Bovendien moet de gebruiker binnen dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij desgevallend als betaling heeft gestort.

Voor meer informatie omtrent de leveringsmogelijkheden verwijzen wij u graag door naar onze bezorgingspagina: http://www.photobook.be/nl/levering.html

 

Deze Algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling wordt u per pdf doorgezonden voor de levering plaatsvind.

 

 

6.5 Niettegenstaande het feit dat hij regelmatige back-ups van zijn servers doet, zal de vergunningsleverancier niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het verlies van in zijn servers opgeslagen data.

 

6.6 Als de gedownloade uitgever tekortkomingen en/of gebreken presenteert of als op om het even welke andere wijze hij niet of moeilijk werkt, zal de gebruiker, als enige schadeloosstelling, recht hebben op het downloaden van een nieuwe uitgever.

 

6.7 Als, niettegenstaande de bepalingen voorzien in artikels 5.1 tot 5.6, de verantwoordelijkheid van de vergunningsleverancier toch weerhouden zou worden door een rechtbank of een andere instantie, zal de aan de gebruiker verschuldigde vergoeding beperkt blijven tot 100€, per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die slechts één vormen.

 

6.8 De bepalingen van artikels 5.1 tot 5.7 zullen niet van toepassing zijn in geval van bedrog of grove fout vanwege de vergunningsleverancier of in geval van lichamelijke letsels of overlijden van een gebruiker. Ze zullen evenmin de rechten van de gebruiker aantasten waarvan hij als verbruiker krachtens gebiedende wettelijke beschikkingen zou mogen genieten.

 

DE GEBRUIKER

 

6.9 De gebruiker blijft en zal verantwoordelijk blijven voor zijn gebruik van de uitgever. Hij verbindt er zich toe de leiders en het personeel van de vergunningsleverancier, alsmede al zijn leveranciers en toeleveranciers, te waarborgen tegen iedere aanvraag tot schadeloosstelling die tegen hen gericht zou worden wegens een onregelmatig gebruik of toegang zijnentwege.


7. Ontbinding van de overeenkomst van gebruik

 

Het gebruiksrecht van de uitgever wordt voor een onbepaalde termijn toegestaan. De vergunningsleverancier behoudt zich het recht voor om het contract, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van enkele natuur, te ontbinden als het gebruik dat ervan wordt gemaakt tegenstrijdig is met de wet, de openbare orde, de goede zeden of met deze algemene voorwaarden.

 

8. Varia

 

8.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, inbegrepen de wetgeving op de verkoop op afstand zoals beschreven door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbeschermingAlle  geschillen  over  de  toepassing van  deze  voorwaarden  of  over  het gebruik van de website worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

 

8.2 De communicatie tussen de vergunningsleverancier en de gebruiker mag per elektronische wijze geschieden. Wanneer de gebruiker een andere , specifieke , communicatie wijze verkiest, is dit mogelijk mits extra kosten.

 

8.3 De producten worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling wordt opgegeven. De leveringstermijn bedraagt 30 dagen tenzij anders  wordt  meegedeeld.

 

8.5 Naar de uitzonderingsgronden uit art. VI. 53 WER geldt er een uitzondering op het herroepingsrecht van 14 dagen. Omdat de aangeboden goederen gepersonaliseerde goederen zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

8.4 Als een willekeurige clausule van deze algemene voorwaarden of van de eruit vloeiende contracten ongeldig door een rechtbank of op om het even welke andere instantie wordt verklaard, zal zo een beslissing in geen enkel geval de geldigheid van de andere clausules van de algemene voorwaarden en van de contracten beïnvloeden. De partijen verbinden er zich toe de nietig verklaarde clausule in onderlinge overeenstemming te vervangen door een geldige clausule met een gelijkaardig economisch effect.

 

8.5 De vergunningsleverancier zal op elk moment het geheel of een deel van de verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien aan een derde kunnen afstaan. In geval van meningsverschil, zal de gebruiker aan deze overeenkomst een einde kunnen maken, binnen de acht dagen van de kennisgeving van de overdracht aan hem.

 

8.6 De vergunningsleverancier zal niet gebonden zijn om zijn verplichtingen na te komen als dat onmogelijk wordt gemaakt door een geval van overmacht. Door overmacht hoort men, namelijk en op niet-beperkende wijze, het gebrek van betrokken derden of leveranciers van de vergunningsleverancier alsmede elke situatie die de vergunningsleverancier verhindert om in de feiten een beslissingscontrole uit te oefenen..

 

8.7 De uitgever bevat vertrouwelijke informatie. Deze informatie en om het even welke andere informatie komende van de toepassing die tot de kennis van de gebruiker raakt zal in geen enkel geval openbaar gemaakt mogen worden en zal slechts voor de tewerkstelling van de vergunningsovereenkomst gebruikt mogen worden.

 

8.8 De productie van de producten of diensten die in de bestelbon worden hernomen, wordt slechts gelanceerd wanneer de verkoop vast en definitief is en dat de klant op voorhand het bedrag van zijn bestelling heeft betaald.

 

8.9 Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen door de vergunningsleverancier om zich te wapenen tegen elk risico van beschadiging van de vervoerde producten, deze de gebruiker toch in beschadigde toestand moesten bereiken, volstaat het voor de gebruiker om zonder verwijl contact op te nemen met de klantendienst van de vergunningsleverancier na ontvangst van de bestelling, via het contactformulier op de pagina “Contacteer ons”. De gebruiker moet in ieder geval de vergunningsleverancier op de hoogte brengen van het gebrek aan conformiteit, via de klantendienst en schriftelijk, binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen vanaf de vaststelling van het gebrek. Hiertoe moet hij gebruik maken van het contactformulier in de rubriek "Contacteer ons" en de instructies op het scherm volgen. Het bericht wordt vervolgens automatisch verstuurd naar de klantendienst, die tevens op het volgende e-mailadres kan worden gecontacteerd: support@tictacphoto.com.

 

8.10. als lid van BeCommerce onderschrijven wij de BeCommerce gedragscode . Men kan een kopie van deze gedragscode bekomen door onderstaande links te openen en deze te downloaden

o   NL : https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

o   FR : https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

 

8.11: De Europese Commissie een nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

http://ec.europa.eu/odr/

 

8.12 Er is een wettelijke waarborg van de conformiteit van goederen. Deze stelt dat  De ondernemer staat instaat dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De garantie is echter niet van toepassing op producten die vrijwillig of door onachtzaamheid van de gebruiker zijn beschadigd. De garantie is evenmin van toepassing wanneer de beschadiging is veroorzaakt door slijtage of door onjuist gebruik.

Voor vragen over de garantie kunnen de gebruikers contact opnemen met de klantendienst.

 

 

8.10 Eventuele klachten over het product of de dienstverlening moeten worden gericht aan HEMERA PHOTO bvba (Horzelstraat, 100, 1180 Brussel, België) of via het contactformulier in de rubriek “Contacteer ons” binnen 15 dagen na ontvangst van het product of de dienst, volgens de instructies op het scherm. Het bericht wordt vervolgens automatisch verstuurd naar de klantendienst, die tevens op het volgende e-mailadres kan worden gecontacteerd: support@tictacphoto.com.

 

Algemene voorwaarden geldig vanaf 17/01/2011.

Om de onderhavige algemene voorwaarden te bewaren en af te drukken: